آگاهی.کنار رفتن غبارها و شفاف بینی هرآنچه که در برابرمان قرار گرفته این غبارها باعث رکود و درمانگی و افسردگی هستند و افزايش نيروى آگاهى عامل حركت و پيشرفت و اقتدار درونمان ميگردد.

ارتباطاتگفت و شنود(ارتباطات)،وسیله ی ایجاد رابطه ی موثر انسان با جهان هستی است. تحول در ارتباطات باعث تحول در روابط می شود.فنون ویژه ی این موسسه این تحول را در روابط شما ایجاد می نماید.

تحولتحول جابجایی است در قلمرو نگرش به هرآنچه که همیشه به آن مینگریستید.

خلاقیترکود و درماندگی و افسردگی زاییده ذهن عکس العملی است و پرورش و گسترش خلاقیت راه رهایی از آنها و حرکت و آرامش است.

گشایشرهایی از درماندگی از گذشته و باز شدن روزنه ای برای دیدن و خلق کردن و بکارگیری امکانات نوین

رضایتما آموخته ایم که به دنبال لذت باشیم نه رضایت، در حالی که لذت عموماً زودگذر است و کثرت آن گاهی به سرگردانی، اعتیاد و اضطراب می انجامد.مادر صدد ایجاد رضایت از زندگی هستیم ،حتی اگر گاهی از لذت برخوردار نباشیم.رضایت پدیده ایست طویل المدت

خود یاریرهایی از اتکا به دیگران و داروهای متعدد برای ایجاد اقتدار و آرامش،انسان مستقل خود بهترین یاور و ناجی خود است

مدیریت کاراهنر زندگی رضایت بخش و مدیریت موثر و پرثمر یک سازمان در کارایی آن است و ایجاد تعادل در زندگی شخصی و مدیریت حرفه ای راز آن

درباره ما
آشنایی با ما، آثار فنون ما، چشم انداز، مدیران و مربیان
ارتباط با ما
اطلاعات تماس، فرم پرسش، پرسشهای متداول، شبکه های اجتماعی
سمینار و کارگاه ها
مقدماتی، کاربردی، بازی زندگی، پیشرفته
نگارخانه
گزارش تصویری، گالری فیلم و عکس
دستاوردهای شرکت کنندگان
روابط فردی، خانوادگی، کار و حرفه، تحصیلات، تندرستی
وبینار
راهنمای عمومی، شرکت کننده، راهبر

تجربه شرکت کنندگان

کلام قصار
 • هنگاميكه در زندگی به دنبال تاثيرگزاری باشی، لزومی نداره به دنبال موفقيت بروی موفقيت تو را پيدا خواهد كرد.مطالب بیشتر

 • در قلمرو راحت و آشنا، رشد و تحول اتفاق نمی افتد.مطالب بیشتر

 • تاریکی ها زمینه خلق و بروز روشنایی هاست. روی بوم تاریکت، نقشی روشن خلق کن.مطالب بیشتر

 • قربانى يا معلول منتظره ... اميدواره ... كه عاملى مسير زندگيشو تعيين كنه ... مطالب بیشتر

 • زندگى شگفت انگيزه .... اگر دست از قضاوت بردارى .... مطالب بیشتر

 • بين امكان و واقعيت فاصله هست...مطالب بیشتر

 • خوشی بالاتر از خوش کردن دیگران نمی شناسممطالب بیشتر

 • دهش زبانی است که کور درک می کند و ناشنوا می شنود.مطالب بیشتر

 • اگر تعهدت به شنيده شدنت توسط همه هست ساده سخن بگو......مطالب بیشتر

 • روزی که ما همانقدر از کمبودهامون و انتقادات سازنده نیرو گرفته و قدردان باشیم که از پربودهامون و قدرشناسی دیگران نیرو میگیریم به مرحله نوینی از رشدمان دست یافته ایم.مطالب بیشتر

 • گوهرهای زندگی در جای مرموزی پنهان نشده اند.مطالب بیشتر

 • تا هزینه ندهیم، دستاوردی نخواهیم داشت.مطالب بیشتر

 • بیداری حد و مرزی ندارد، به محض آن که باورت شد که به بیداری محض دست یافتی، به خواب عمیق تری از قبل رفته ای.مطالب بیشتر

 • انسان تنها موجود زنده ای است که نیاز به رشد معنوی دارد. به گمان من دلیل آن این است که همه چیز در طبیعت در تعادل است به جز انسان.مطالب بیشتر

 • تا عاشق دیگران نشی، عاشق خودت نخواهی شد.مطالب بیشتر

 • زندگى شگفت انگيزه. اگر دست از قضاوت بردارى. اگر قدر هر آنچه كه هست، آنطوريكه هست را بدانى .....مطالب بیشتر

 • بين امكان و واقعيت فاصله هست و فرايندى لازم است طى شود. با راسخ بودن در اين مسير و طفره نرفتن از جاده آگاهى و بيدارى، در ضمن دهش در طول پيمودن اين مسير تمام امكانات به واقعيت خواهند پيوست.مطالب بیشتر

 • انسان روشن ضمیر و مقتدر اشتباهاتش را اذعان می کنه و به نوعی جبران می کنه.مطالب بیشتر

 • انسان متحول و بيدار به دنبال شعفه و نيازى در خود به مستى حس نميكنه.مطالب بیشتر

 • شاید سوالی بهتر از آنکه می خواهم در زندگی چی داشته باشم، این باشد که می خواهم زندگیم راجع به چی باشد؟مطالب بیشتر

 • قربانى يا معلول منتظره ... اميدواره كه عاملى مسير زندگيشو تعيين كنه ... مطالب بیشتر

 • هنر زندگی، در رقصیدن با آن چه که بروز می کند می باشد. با زندگی برقص ...مطالب بیشتر

 • انسان بيدار اگر آنچه هست و آنچه نيست، خواسته اش نيست، به آنچه هست و آنچه نيست تن در نميدهد و فقط بودن آنرا اذعان كرده و ميپذيرد ... مطالب بیشتر

 • هرگاه در زندگى ديگرى تأثير گذاشتى و ازت قدردانى نشد.....مطالب بیشتر

 • زماني كه عمق و سطح هر مورد و مطلبى در زندگيم در تعادل بوده من در اوج و شعف به سر بردم...مطالب بیشتر

 • آموخته ام كه كسى كه شفاف و به زبان ساده كه براى هر فردى قابل درك باشه خودشو ابراز نميكنه؛ يا ذهنش شلوغ و در تضادها گير افتاده، يا پنهانكارى ميكنه...مطالب بیشتر

 • اقتدار و شعف در نتیجه رویاروی شدن با واقعیت و حضور در آن کسب میشود و نه فرار از آن و گرایش به مستی.مطالب بیشتر

 • اگر برای چیزی نایستی برای همه چیز خواهی افتاد...مطالب بیشتر

 • تا زمانی که آگاهی از مسئول و عامل بودن در عمل متجلی نشود، عدم آگاهی بیشتر کارکرد دارد.مطالب بیشتر

 • اگر دست از قضاوت بردارى اگر قدر هر آنچه كه هست ، آنطوريكه هست را بدانىمطالب بیشتر

 • آموختم که گنده گویی نوعی تجلی نفس گوینده بوده و درکش برای عامه دشوار است ...مطالب بیشتر

 • هرگاه باوری را زیر سوال نبردم و فقط در مورد آن سوال کردممطالب بیشتر

 • هر آنچه نصیبمان شد را سزاورش بودیممطالب بیشتر

 • انسان روشن ضمیر و مقتدر اشتباهش را اذعان می کند و به نوعی جبرانش می کندمطالب بیشتر

 • تا هزینه ندهیم، دستاوردی نخواهیم داشت.مطالب بیشتر

 • نگرانی مشکل فردای تو را برطرف نمی کند. کینه و پشیمانی اتفاق گذشته را برطرف نمی کند.مطالب بیشتر

 • انتخاب، شروع آزادی است. مطالب بیشتر

 • هر دری که بسته می شود، در دیگری باز می شودمطالب بیشتر

 • همه متفاوتیم ولی عضو یک پیکریم.منیَّت بین ما جداسازی می کند.مطالب بیشتر

 • نفس و منیَّت انسان از بین رفتنی نیست و زمانی مخرب است که انسان، خدمتگزار منیَّتش شود.مطالب بیشتر

 • در قلمرو راحتی، رشد و تأثیرگذاری امکان پذیر نیست.مطالب بیشتر

 • انکار واقعیات، اقتدار معنوی را از ما می رباید.مطالب بیشتر

 • ایجاد گشایش مسئولیت خود ماست و بس.مطالب بیشتر

 • بیداری معنوی همان آگاهی است.مطالب بیشتر

 • آنچه را که به عنوان عیب و ایراد در دیگران می فهمیم انعکاسی از خودمان است و فرصتی برای رشد.مطالب بیشتر

 • خلاقیت زاییده تجسم است، نه توهم.مطالب بیشتر

 • همه چیز موقتی است، قدر آنچه اینک هست را بدان. مطالب بیشتر

 • در قلمرو راحت و آشنا رشد و تحول اتفاق نمی افتد.مطالب بیشتر

 • قدردانی با ارزش ترین شیوه ابراز عشق و سخاوت است.مطالب بیشتر

 • برای پرورش خلاقیت لازم است آنچه را که وجود ندارد به عنوان ایده تجسم کنیممطالب بیشتر

 • خلاقیت زاییده ی تجسم است، نه توهم.مطالب بیشتر

 • آفريده شديم كه بيافرينيم.مطالب بیشتر

 • دو یا چند عامل متضاد که به یکدیگر نیرو میدهند در کنار یکدیگر تعادل ایجاد می نمایند مطالب بیشتر

 • تعادل زاییده آگاهی از عوامل عدم تعادل است.مطالب بیشتر

 • کلید بودن در تعادل آن ست که فرد، هوشیار باشد که چه موقع آن را از دست داده است.مطالب بیشتر

 • تعادل چیزی نیست که پیداکنیم چیزی ست که باید ایجاد کنیم. هنر دست یابی به زندگی رضایت بخش در همین خلاصه می شود.مطالب بیشتر