صفحه اصلی > تجربه شرکت کنندگان 

تجربه شرکت کنندگاندستاوردنامه لادن
سمینار مقدماتی بهار 1398
لادن
بزرگ ترین و ارزشمند ترین دستاورد من از این دوره ها امکان پذیری و حرکت بوده.
 ١٤:٢٤ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه امیر ح
سمینار مقدماتی بهار 1398
امیر ح
از چالش هایم سریع تر عبور می کنم و مثل گذشته عکس العملی نیستم و مسئولیت اشتباهاتم را بعهده می گیرم.
 ١٤:٢١ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه هدیه
سمینار مقدماتی بهار 1398
هدیه
تو این دوره از شرکت کننده هام آموختم که کائنات همان طور است که من هستم.
 ١٤:١٦ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه مهدی کاشانی
سمینار مقدماتی بهار 1398
مهدی کاشانی
در بهمن ماه گذشته برادرم را از دست دادم، غم بزرگی برایم بود، در این فکر بودم دوره ی گذریست و باید با این غم یک دوره ای از زندگی ام را بگذرانم.
 ١٤:١٢ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه هستی مرادی پور
سمینار مقدماتی بهار 1398
هستی مرادی پور
خودم را بیشتر شناختم، متوجه خواسته هام و امنتخاب هایم شدم.
 ١٤:٠٩ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه محمد جواد حاجیان
سمینار مقدماتی بهار 1398
محمد جواد حاجیان
ا اومدن به دوره های بسوی تعادل توقع داشتن رو کنار گذاشتم و خودم دست به کار روابط فردی و کاریم شدم.
 ١٤:٠٠ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه سمانه
سمینار مقدماتی بهار 1398
سمانه
این سمینارها و یاوری برای من چیزی به جز عشق را یادآوری نمی کند.
 ١٣:٥٦ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>