صفحه اصلی > تجربه شرکت کنندگان 

تجربه شرکت کنندگاندستاوردنامه امیر
سمینار مقدماتی بهار 1398
امیر
برای نوشتن دستاورد هایم شاید لازم باشد یک نویسنده باشم تا این کتاب های قطور چند جلدی را به رشته تحریر درآورم اما همین بس که در بسوی تعادل گویی از نو زاده شدم اینبار ولی مادرم خودم بودم و عشق در من و از من زاده شد.
 ١٤:٢٧ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه لادن
سمینار مقدماتی بهار 1398
لادن
بزرگ ترین و ارزشمند ترین دستاورد من از این دوره ها امکان پذیری و حرکت بوده.
 ١٤:٢٤ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه امیر ح
سمینار مقدماتی بهار 1398
امیر ح
از چالش هایم سریع تر عبور می کنم و مثل گذشته عکس العملی نیستم و مسئولیت اشتباهاتم را بعهده می گیرم.
 ١٤:٢١ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه هدیه
سمینار مقدماتی بهار 1398
هدیه
تو این دوره از شرکت کننده هام آموختم که کائنات همان طور است که من هستم.
 ١٤:١٦ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه مهدی کاشانی
سمینار مقدماتی بهار 1398
مهدی کاشانی
در بهمن ماه گذشته برادرم را از دست دادم، غم بزرگی برایم بود، در این فکر بودم دوره ی گذریست و باید با این غم یک دوره ای از زندگی ام را بگذرانم.
 ١٤:١٢ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه هستی مرادی پور
سمینار مقدماتی بهار 1398
هستی مرادی پور
خودم را بیشتر شناختم، متوجه خواسته هام و امنتخاب هایم شدم.
 ١٤:٠٩ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه محمد جواد حاجیان
سمینار مقدماتی بهار 1398
محمد جواد حاجیان
ا اومدن به دوره های بسوی تعادل توقع داشتن رو کنار گذاشتم و خودم دست به کار روابط فردی و کاریم شدم.
 ١٤:٠٠ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>