صفحه اصلی > اخبار > پیش ثبت نام  > سمینارهای گروه D 

سمینارهای گروه D

مقدماتی گروه D پیش ثبت نام مقدماتی D با مربی گری آقای امیرحسین رادبخش
کاربردی گروه D پیش ثبت نام کاربردی D با مربی گری آقای امیرحسین رادبخش
بازی زندگی گروه D پیش ثبت نام بازی زندگی D با مربی گری آقای امیرحسین رادبخش