صفحه اصلی > اخبار > پیش ثبت نام  > سمینارهای گروه C 

سمینارهای گروه C

مقدماتی گروه C پیش ثبت نام مقدماتی C با مربی گری سرکار خانم زهره شعبانپور
کاربردی گروه C پیش ثبت نام کاربردی C با مربی گری سرکار خانم زهره شعبانپور
بازی زندگی گروه C پیش ثبت نام بازی زندگی C با مربی گری سرکار خانم زهره شعبان پور
پیشرفته گروه C پیش ثبت نام پیشرفته C با مربی گری سرکار خانم زهره شعبانپور