صفحه اصلی > اخبار > پیش ثبت نام  > سمینارهای گروه C 

سمینارهای گروه C

کاربردی گروه C پیش ثبت نام کاربردی C با مربی گری سرکار خانم زهره شعبانپور
بازی زندگی گروه C پیش ثبت نام بازی زندگی C با مربی گری سرکار خانم زهره شعبان پور