به سوی تعادل

صفحه اصلی > اخبار > پیش ثبت نام  > سمینارهای گروه B 

سمینارهای گروه B

مقدماتی گروه B پیش ثبت نام مقدماتی B با مربی گری سرکار خانم رایکا بهمنی
کاربردی گروه B پیش ثبت نام کاربردی B با مربی گری سرکار خانم رایکا بهمنی
بازی زندگی گروه B پیش ثبت نام بازی زندگی B با مربی گری سرکار خانم رایکا بهمنی
پیشرفته گروه B پیش ثبت نام پیشرفته B با مربی گری خانم رایکا بهمنی