صفحه اصلی > اخبار > پیش ثبت نام  > یاوری 

یاوری

زمانبندی یاوری پاییز 99
زمانبندی یاوری پاییز 99
*
*
*
*
*
*
مقدماتی
کاربردی
بازی زندگی
پیشرفته
یاوری در دوره مقدماتی
یاوری در دوره کاربردی
یاوری در دوره بازی زندگی
یاوری در دوره پیشرفته
مسئولیت حمایت مقدماتی
مسئولیت حمایت کاربردی
مسئولیت حمایت بازی زندگی
مسئولیت حمایت پیشرفته
سرپرست حمایت مقدماتی
سرپرست حمایت کاربردی
سرپرست حمایت بازی زندگی
سرپرست حمایت پیشرفته
سرپرست دوره مقدماتی
سرپرست دوره کاربردی
سرپرست دوره بازی زندگی
سرپرست دوره پیشرفته
محدودیتی ندارم
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
کاربردی B
کاربردی C
کاربردی D
کاربردی E
پیشرفته B
بازی زندگی C
هیچکدام
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*