به سوی تعادل

صفحه اصلی > نگارخانه > گزارش تصویری > سمینارهای گروه C > گزارش تصویری سمینار مقدماتی گروه C 

گزارش تصویری سمینار مقدماتی گروه C

برگزاری جلسه دوم مقدماتی گروه cپاییز 1398 برگزاری جلسه دوم مقدماتی گروه cپاییز 1398
برگزاری جلسه اول مقدماتي گروه cپاییز 1398 برگزاری جلسه اول مقدماتي گروه cپاییز 1398
برگزاری معارفه سمینار مقدماتی C تابستان 1398 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی C تابستان 1398
جلسه پنجم سمینار مقدماتی C تابستان 1398 برگزاری جلسه پنجم سمینار مقدماتی C تابستان 1398
جلسه چهارم سمینار مقدماتی C تابستان 1398 برگزاری جلسه چهارم سمینار مقدماتی C تابستان 1398
جلسه سوم سمینار مقدماتی C تابستان 1398 برگزاری جلسه سوم سمینار مقدماتی C تابستان 1398
جلسه اول سمینار مقدماتی C تابستان 1398 برگزاری جلسه اول سمینار مقدماتی C تابستان 1398