صفحه اصلی > اخبار > پیش ثبت نام  

پیش ثبت نام

فرم معارفه معرفی جهت دعوت برای سمینار معارفه مقدماتی
سمینارهای گروه A با مربی گری آقای کامبیز یگانگی
سمینارهای گروه B با مربی گری سرکار خانم رایکا بهمنی
سمینارهای گروه C با مربی گری سرکار خانم زهره شعبان پور
سمینارهای گروه D با مربی گری آقای امیرحسین رادبخش
سمینارهای گروه E با مربی گری آقای امین عباس حسین پور