به سوی تعادل

صفحه اصلی > نگارخانه > گزارش تصویری > سمینارهای گروه B > گزارش تصویری سمینار بازی زندگی گروه B 

گزارش تصویری سمینار بازی زندگی گروه B

جلسه ششم سمینار بازی زندگی گروه ب روزهای شنبه ها پاییز 1397 برگزاری جلسه ششم سمینار بازی زندگی گروه ب پاییز 1397
جلسه چهارم سمینار بازی زندگی گروه ب دوشنبه ها پاییز 1397 برگزاری جلسه چهارم سمینار بازی زندگی گروه ب پاییز 1397
	جلسه سوم سمینار بازی زندگی گروه ب شنبه ها پاییز 1397 برگزاری جلسه سوم سمینار بازی زندگی گروه ب شنبه ها پاییز 1397
	جلسه دوم سمینار بازی زندگی گروه ب شنبه ها پاییز 1397 برگزاری جلسه دوم سمینار بازی زندگی گروه ب شنبه ها پاییز 1397
	جلسه اول سمینار بازی زندگی گروه ب شنبه ها پاییز 1397 برگزاری جلسه اول سمینار بازی زندگی گروه ب شنبه ها پاییز 1397