به سوی تعادل

صفحه اصلی > نگارخانه > گزارش تصویری > سمینارهای گروه B > گزارش تصویری سمینار مقدماتی گروه B 

گزارش تصویری سمینار مقدماتی گروه B

جلسه چهارم مقدماتی گروه B زمستان 1398 برگزاری جلسه چهارم مقدماتی گروه B زمستان 1398
جلسه ششم سمینار مقدماتی گروه ب پاییز 1398 برگزاری جلسه ششم سمینار مقدماتی گروه ب پاییز 1398
برگزاری معارفه سمینار مقدماتی ب بهار 1398 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی ب بهار 1398
جلسه پنجم سمینار مقدماتی گروه ب چهارشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه پنجم سمینار مقدماتی گروه ب چهارشنبه ها زمستان 1397
جلسه پنجم سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه پنجم سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397
جلسه چهارم سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه چهارم سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397
جلسه سوم سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه سوم سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397
جلسه دوم سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه دوم سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397
جلسه اول سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان  1397 برگزاری جلسه اول سمینار مقدماتی گروه ب دوشنبه ها زمستان 1397
معارفه و ثبت نام سمینارمقدماتی ب زمستان 1397 برگزاری معارفه و ثبت نام سمینارمقدماتی ب زمستان 1397
معارفه سمینار مقدماتی ب دوره زمستان 1397 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی ب دوره زمستان 1397
جلسه ششم سمینار مقدماتی ب دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه ششم سمینار مقدماتی ب دوره پاییز 1397
جلسه چهارم سمینار مقدماتی گروه ب دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه چهارم سمینار مقدماتی گروه ب دوره پاییز 1397
جلسه سوم سمینار مقدماتی گروه ب دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه اول سمینار مقدماتی گروه ب دوره پاییز 1397
جلسه اول سمینار مقدماتی گروه ب دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه اول سمینار مقدماتی گروه ب دوره پاییز 1397
سمینار مقدماتی گروه ب دوره تابستان 1397 برگزاری سمینار مقدماتی گروه ب دوره تابستان 1397
سمینار مقدماتی گروه ب دوره بهار 1397 برگزاری سمینار مقدماتی ب دوره بهار1397
جلسه پاياني سمینار مقدماتي ب پاييز 1396 برگزاری جلسه پاياني سمینار مقدماتي ب پاييز 1396
جلسه ششم سمینار مقدماتی ب، دوره پاییز 1396 برگزاری جلسه ششم سمینار مقدماتی ب پاييز 1396
معارفه سمینار مقدماتی گروه ب دوره تابستان 1396 معارفه سمینار مقدماتی گروه ب توسط سرکار خانم بهمنی برگزار گردید. مراسم در حین برگزاری با قطع برق مواجه شد ولی با حمایت یاوران شرایط به برگزاری حاکم نشد و مراسم با کیفیت به پایان رسید.
سمینار مقدماتی گروه ب، دوره تابستان 1395 برگزاری سمینار مقدماتی گروه ب دوره تابستان 1395