به سوی تعادل

صفحه اصلی > نگارخانه > گزارش تصویری > سمینارهای گروه A > گزارش تصویری سمینار پیشرفته گروه A 

گزارش تصویری سمینار پیشرفته گروه A

جلسه چهارم سمینار پیشرفته گروه الف دوشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه چهارم سمینار پیشرفته گروه الف دوشنبه ها زمستان 1397
جلسه سوم سمینار پیشرفته گروه الف دوشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه سوم سمینار پیشرفته گروه الف دوشنبه ها زمستان 1397
جلسه دوم سمینار پیشرفته گروه الف دوشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه دوم سمینار پیشرفته گروه الف دوشنبه ها زمستان 1397
جلسه اول سمینار پیشرفته گروه الف دوشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه اول سمینار پیشرفته گروه الف دوشنبه ها زمستان 1397
سمینار پیشرفته دوره زمستان 1393 برگزاری سمینار پیشرفته زمستان 1393