به سوی تعادل

صفحه اصلی > نگارخانه > گزارش تصویری > سمینارهای گروه A > گزارش تصویری سمینار بازی زندگی گروه A 

گزارش تصویری سمینار بازی زندگی گروه A

	جلسه ششم سمینار بازی زندگی گروه الف  پاییز 1397 برگزاری جلسه ششم سمینار بازی زندگی گروه الف پاییز 1397
جلسه پنجم سمینار بازی زندگی الف دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه پنجم سمینار بازی زندگی الف دوره پاییز 1397
جلسه چهارم سمینار بازی زندگی گروه الف دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه چهارم سمینار بازی زندگی گروه الف دوره پاییز 1397
جلسه سوم سمینار بازی زندگی گروه الف دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه سوم سمینار بازی زندگی گروه الف دوره پاییز 1397
جلسه دوم سمینار بازی زندگی گروه الف دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه دوم سمینار بازی زندگی گروه الف دوره پاییز 1397
جلسه اول سمینار بازی زندگی گروه الف دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه اول سمینار بازی زندگی گروه الف دوره پاییز 1397
جلسه ششم سمینار بازی زندگی پاییز 1395 برگزاری جلسه ششم سمینار بازی زندگی پاییز 1395