به سوی تعادل

صفحه اصلی > نگارخانه > گزارش تصویری > سمینارهای گروه A > گزارش تصویری سمینار کاربردی گروه A 

گزارش تصویری سمینار کاربردی گروه A

جلسه اول سمینار کاربردی الف بهار 1398 برگزاری جلسه اول سمینار کاربردی الف بهار 1398
جلسه ششم سمینار کاربردی الف دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه ششم سمینار کاربردی الف دوره پاییز 1397
جلسه چهارم سمینار کاربردی الف روزهای شنبه دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه چهارم سمینار کاربردی الف روزهای شنبه دوره پاییز 1397
سمینار کاربردی الف دوره بهار 1397 برگزاری سمینار کاربردی الف دوره بهار1397
سمینار کاربردی گروه الف، دوره زمستان 1396 برگزاری سمینار کاربردی گروه الف دوره زمستان 1396
جلسه پاياني سمینار كاربردي الف پاييز1396 برگزاری جلسه پاياني سمینار كاربردي الف دوره پاييز 1396