به سوی تعادل

صفحه اصلی > نگارخانه > گزارش تصویری > سمینارهای گروه A > گزارش تصویری سمینار مقدماتی گروه A 

گزارش تصویری سمینار مقدماتی گروه A

برگزاری جلسه ششم مقدماتی گروه الف پاییز 1398 برگزاری جلسه ششم مقدماتی گروه الف پاییز 1398
برگزاری معارفه سمینار مقدماتی الف بهار 1398 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی الف بهار 1398
جلسه پنجم سمینار مقدماتی گروه الف چهارشنبه ها زمستان 1397 برگزاری جلسه پنجم سمینار مقدماتی گروه الف چهارشنبه ها زمستان 1397
	معارفه سمینار مقدماتی الف دوره زمستان 1397 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی الف دوره زمستان 1397
	جلسه ششم سمینار مقدماتی الف دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه ششم سمینار مقدماتی الف دوره پاییز 1397
جلسه چهارم سمینار مقدماتی گروه الف پاییز ۱۳۹۷ برگزاری جلسه چهارم سمینار مقدماتی گروه الف پاییز ۱۳۹۷
جلسه سوم سمینار مقدماتی گروه الف پاییز ۱۳۹۷ برگزاری جلسه سوم سمینار مقدماتی گروه الف پاییز ۱۳۹۷
جلسه دوم سمینار مقدماتی گروه الف پاییز ۱۳۹۷ برگزاری جلسه دوم سمینار مقدماتی گروه الف پاییز ۱۳۹۷
جلسه اول سمینار مقدماتی گروه الف  دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه اول سمینار مقدماتی گروه الف دوره پاییز 1397
سمینار مقدماتی گروه الف، دوره زمستان 1396 برگزاری سمینار مقدماتی گروه الف دوره زمستان 1396
جلسه ششم سمینار مقدماتی دوره پاییز 1395 برگزاری جلسه ششم سمینار مقدماتی پاییز 1395
سمینار مقدماتی بهار 1389 برگزاری سمینار مقدماتی بهار 1389
جلسه ششم سمینار مقدماتی دوره بهار 1388 برگزاری جلسه ششم سمینار مقدماتی دوره بهار 1388
جلسه ششم سمینار مقدماتی دوره پاییز 1387 برگزاری جلسه ششم سمینار مقدماتی دوره پاییز 1387