به سوی تعادل

صفحه اصلی > نگارخانه > گزارش تصویری > یاوران 

یاوران

	جلسه سوم یاوری زمستان ۱۳۹۸ برگزاری جلسه سوم یاوری زمستان ۱۳۹۸
جلسه دوم یاوری زمستان ۱۳۹۸ برگزاری جلسه دوم یاوری زمستان ۱۳۹۸
معارفه  و ثبت نام دوره یاوری زمستان ۱۳۹۸ برگزاری معارفه و ثبت نام دوره یاوری زمستان ۱۳۹۸
معارفه دوره مقدماتی گروه D زمستان 1398 معارفه دوره مقدماتی گروه D زمستان 1398
معارفه گروه الف زمستان 1398 برگزاری معارفه گروه الف زمستان 1398
برگزاری جلسه هشتم یاوری پاییز 1398 برگزاری جلسه هشتم یاوری پاییز 1398
برگزاری جلسه هفتم یاوری پاییز 1398 برگزاری جلسه هفتم یاوری پاییز 1398
برگزاری جلسه پنجم یاوری پاییز 1398 برگزاری جلسه پنجم یاوری پاییز 1398
معارفه سمینار مقدماتی گروه A پاییز 1398 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی A پاییز 1398
جلسه هفتم یاوری سمینارهای بهار 1398 برگزاری جلسه هفتم یاوری سمینارهای بهار 1398
معارفه سمینار مقدماتی 1398 معارفه سمینار مقدماتی 1398 با راهبری آقای امین عباس حسین پور
جلسه ششم یاوری سمینارهای بهار 1398 برگزاری جلسه ششم یاوری سمینارهای بهار 1398
جلسه پنجم یاوری سمینارهای بهار 1398 برگزاری جلسه پنجم یاوری سمینارهای بهار 1398
جلسه چهارم یاوری سمینارهای بهار 1398 برگزاری جلسه چهارم یاوری سمینارهای بهار 1398
جلسه سوم یاوری سمینارهای بهار 1398 برگزاری جلسه سوم یاوری سمینارهای بهار 1398
ثبت نام سمینارهای بهار ۱۳۹۸ مرحله دوم برگزاری ثبت نام سمینارهای بهار ۱۳۹۸ مرحله دوم
جلسه دوم یاوری سمینارهای بهار 1398 برگزاری جلسه دوم یاوری سمینارهای بهار 1398
ثبت نام سمینارهای بهار ۱۳۹۸ مرحله اول برگزاری ثبت نام سمینارهای بهار ۱۳۹۸ مرحله اول
معارفه و ثبت نام مقدماتی بهار 1398 برگزاری معارفه و ثبت نام مقدماتی بهار 1398
جلسه اول یاوری بهار 1398 برگزاری جلسه اول یاوری بهار 1398
مرحله دوم ثبت نام  یاوری سمینارهای بهار 1398 برگزاری مرحله دوم ثبت نام یاوری سمینارهای بهار 1398
جلسه هفتم یاوری سمینارهای زمستان 1397 برگزاری جلسه هفتم یاوری سمینارهای زمستان 1397
جلسه ششم یاوری سمینارهای زمستان 1397 برگزاری جلسه ششم یاوری سمینارهای زمستان 1397
جلسه پنجم یاوری سمینارهای زمستان 1397 برگزاری جلسه پنجم یاوری سمینارهای زمستان 1397
جلسه چهارم یاوری سمینارهای زمستان 1397 برگزاری جلسه چهارم یاوری سمینارهای زمستان 1397
جلسه سوم یاوری سمینارهای زمستان 1397 برگزاری جلسه سوم یاوری سمینارهای زمستان 1397
جلسه دوم ثبت نام سمینارهای زمستان ۱۳۹۷ برگزاری جلسه دوم ثبت نام سمینارهای زمستان ۱۳۹۷
جلسه دوم یاوری سمینارهای زمستان 1397 برگزاری جلسه دوم یاوری سمینارهای زمستان 1397
جلسه اول یاوری سمینارهای زمستان 1397 برگزاری جلسه اول یاوری سمینارهای زمستان 1397
جلسه اعلام تعهدات سمینارهای زمستان 1397 برگزاری جلسه اعلام تعهدات سمینارهای زمستان 1397
معارفه  و ثبت نام یاوری زمستان 1397 برگزاری معارفه و ثبت نام یاوری زمستان 1397
جلسه نهم یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه نهم یاوری دوره پاییز 1397
جلسه هشتم یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه هشتم یاوری دوره پاییز 1397
جلسه هفتم یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه هفتم یاوری دوره پاییز 1397
جلسه ششم یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه ششم یاوری دوره پاییز 1397
جلسه پنجم یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه پنجم یاوری دوره پاییز 1397
جلسه چهارم یاوری دوره پاییز ۱۳۹۷ برگزاری جلسه چهارم یاوری پاییز ۱۳۹۷
جلسه سوم یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه سوم یاوری دوره پاییز 1397
مرحله سوم ثبت نام سمینارهای دوره پاییز 1397 برگزاری سمینارهای پاییز دوره پاییز 1397
جلسه دوم یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه دوم یاوری دوره پاییز 1397
مرحله دوم ثبت نام سمینارهای دوره پاییز 1397 برگزاری ثبت نام دوره های پاییز 1397
جلسه اول یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه اول یاوری دوره پاییز 1397
جلسات یاوری دوره بهار 1397 برگزاری جلسات یاوری دوره بهار1397موسسه فنون کاربردی بسوی تعادل یگانگی
مرحله اول ثبت نام دوره های بهار 1397 برگزاری مرحله اول ثبت نام دوره های بهار1397
سمینار مدیریت خلاقیت، زمستان 1396 برگزاری سمینار مدیریت خلاقیت زمستان 1396
روز دوم ثبت نام سمینارهای زمستان1396 برگزاری روز دوم ثبت نام سمینارهای زمستان 1396
جلسه اول ياوري زمستان 1396 برگزاری جلسه اول ياوري دوره هاي زمستان 1396 و معرفي تيم مسولين موسسه و هيات مديره
همایش یاوران پاییز 1396 برگزاری همایش یاوران پاییز 1396
ثبت نام یاوری دوره پاییز 1395 برگزاری ثبت نام یاوری دوره پاییز 1396
ثبت نام دوره زمستان 1394 برگزاری ثبت نام دوره های زمستان 1394
ثبت نام دوره بهار 1394 برگزاری ثبت نام دوره های بهار 1394
یاوری دوره پاییز 1393 و بزرگداشت آرش عزیز برگزاری سمینار یاوری دوره پاییز 1393 و بزرگداشت آرش عزیز
ثبت نام سمینارها برگزاری ثبت نام سمینارهای بهار 1389
یاوری دوره بهار 1388 برگزاری یاوری دوره بهار 1388
یاوری دوره پاییز 1387 برگزاری یاوری دوره پاییز 1387