به سوی تعادل

صفحه اصلی > سمینار و کارگاه ها > کارگاه پشتوانه بازی زندگی 

کارگاه پشتوانه بازی زندگی

سمینار پشتوانه بازی زندگیکارگاه کوتاه مدت برای تمرین و بالابردن مهارت در استفاده از فنون آموخته شده در سمینار بازی زندگی.
کارگاه در 3 جلسه، هفته ای 1 بار و هر جلسه حدود 3,5 ساعت می باشد.