صفحه اصلی > سمینار و کارگاه ها > سمینار بازی زندگی 

سمینار بازی زندگی

سمینار بازی زندگی

معرفی ۶ واقعیت اصلی زندگی و آموزش فنون کاربردی برای ایجاد مهارت و رضایت در هر واقعیت.
سمینار در ۶ جلسه، هفته ای یکبار و هر جلسه حدود ۵ ساعت می باشد.