صفحه اصلی > سمینار و کارگاه ها > سمینار کاربردی 

سمینار کاربردی

سمینار کاربردی

پویش و تمرینات پیشرفته تر کارگاهی برای ایجاد مهارت بیشتر ، موثرتر و عمیق تر در آموخته های سمینار مقدماتی و معرفی آموزه های نوین و تمرینات مربوط به آنها.

سمینار در ۶ جلسه، هفته ای یکبار و هر جلسه حدود ۵ ساعت می باشد.