صفحه اصلی > سمینار و کارگاه ها 

سمینار و کارگاه ها

سمینار مقدماتی پیش نیاز: شرکت در معارفه دوره
سمینار کاربردی پیش نیاز: شرکت در سمینار مقدماتی
سمینار بازی زندگی پیش نیاز: شرکت در سمینار کاربردی
کارگاه پشتوانه بازی زندگی پیش نیاز: شرکت در سمینار بازی زندگی
سمینار پیشرفته پیش نیاز: شرکت در سمینار بازی زندگی
کارگاه پشتوانه پیشرفته پیش نیاز: شرکت در سمینار پیشرفته