سمینار و کارگاه ها

سمینار مقدماتی پیش نیاز: شرکت در معارفه دوره
سمینار مقدماتی 2 پیش نیاز: شرکت در سمینار مقدماتی
سمینار بازی زندگی پیش نیاز: شرکت در سمینار مقدماتی2 (کاربردی)
کارگاه پشتوانه بازی زندگی پیش نیاز: شرکت در سمینار بازی زندگی
سمینار پیشرفته پیش نیاز: شرکت در سمینار بازی زندگی
کارگاه پشتوانه پیشرفته پیش نیاز: شرکت در سمینار پیشرفته