کلام قصار

سینرژی

سینرژی

دو یا چند عامل متضاد که به یکدیگر نیرو میدهند در کنار یکدیگر تعادل ایجاد می نمایند

تعادل

تعادل

تعادل زاییده آگاهی از عوامل عدم تعادل است.

بودن در تعادل

بودن در تعادل

کلید بودن در تعادل آن ست که فرد، هوشیار باشد که چه موقع آن را از دست داده است.

ایجاد تعادل

ایجاد تعادل

تعادل چیزی نیست که پیداکنیم چیزی ست که باید ایجاد کنیم. هنر دست یابی به زندگی رضایت بخش در همین خلاصه می شود.