کلام قصار

تأثیرگذاری

تأثیرگذاری

در قلمرو راحتی، رشد و تأثیرگذاری امکان پذیر نیست.

انکار کردن

انکار کردن

انکار واقعیات، اقتدار معنوی را از ما می رباید.

آگاهی

آگاهی

بیداری معنوی همان آگاهی است.

فرصت رشد

فرصت رشد

آنچه را که به عنوان عیب و ایراد در دیگران می فهمیم انعکاسی از خودمان است و فرصتی برای رشد.

خلاقیت

خلاقیت

خلاقیت زاییده تجسم است، نه توهم.

تأثیرگذاری

تأثیرگذاری

همه چیز موقتی است، قدر آنچه اینک هست را بدان.

رشد و تحول

رشد و تحول

در قلمرو راحت و آشنا رشد و تحول اتفاق نمی افتد.

قدردانی

قدردانی

قدردانی با ارزش ترین شیوه ابراز عشق و سخاوت است.

آفریدن

آفریدن

آفريده شديم كه بيافرينيم.