کلام قصار

گفتگوی موثر

گفتگوی موثر

آموختم که گنده گویی نوعی تجلی نفس گوینده بوده و درکش برای عامه دشوار است ...

باور

باور

هرگاه باوری را زیر سوال نبردم و فقط در مورد آن سوال کردم

سزاوار

سزاوار

هر آنچه نصیبمان شد را سزاورش بودیم

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

انسان روشن ضمیر و مقتدر اشتباهش را اذعان می کند و به نوعی جبرانش می کند

دستاورد

دستاورد

تا هزینه ندهیم، دستاوردی نخواهیم داشت.

نگرانی

نگرانی

نگرانی مشکل فردای تو را برطرف نمی کند. کینه و پشیمانی اتفاق گذشته را برطرف نمی کند.

انتخاب

انتخاب

انتخاب، شروع آزادی است.

گشایش

گشایش

هر دری که بسته می شود، در دیگری باز می شود

تفاوت

تفاوت

همه متفاوتیم ولی عضو یک پیکریم.منیَّت بین ما جداسازی می کند.

منیَّت

منیَّت

نفس و منیَّت انسان از بین رفتنی نیست و زمانی مخرب است که انسان، خدمتگزار منیَّتش شود.