کارگاه پشتوانه پیشرفته

کارگاه کوتاه مدت برای تمرین و بالابردن مهارت در استفاده از فنون آموخته شده در سمینار پیشرفته.
کارگاه در 3 جلسه، هفته ای 1 بار و هر جلسه حدود 3,5 ساعت می باشد.