کارگاه پشتوانه بازی زندگی

کارگاه کوتاه مدت برای تمرین و بالابردن مهارت در استفاده از فنون آموخته شده در سمینار بازی زندگی.
کارگاه در 3 جلسه، هفته ای 1 بار و هر جلسه حدود 3,5 ساعت می باشد.