چشم انداز

چشم انداز موسسه :

تشکیل و گسترش شعبات متعدد برای عرضه فنون مهارتی در سطح کشور و صدور این فنون به دیگر کشورها، به منظور بهینه سازی چشمگیر زندگی شرکت کنندگان در سمینارهای موسسه و تاثیرات سازنده آنها در سطوح مختلف اجتماعی؛ فردی، خانوادگی، حرفه ای و مدیریتی کلان و خرد.