سمینار کاربردی

پویش و تمرینات پیشرفته تر کارگاهی برای ایجاد مهارت بیشتر ، موثرتر و عمیق تر در آموخته های سمینار مقدماتی و معرفی آموزه های نوین و تمرینات مربوط به آنها.

سمینار در ۶ جلسه، هفته ای یکبار و هر جلسه حدود ۵ ساعت می باشد.

فرم پیش ثبت نام سمینار کاربردی گروه E با مربی گری آقای امین عباس حسین پور

فرم پیش ثبت نام سمینار کاربردی گروه D با مربی گری آقای امیر حسین رادبخش

فرم پیش ثبت نام سمینار کاربردی گروه C با مربی گری خانم زهره شعبانپور

فرم پیش ثبت نام سمینار کاربردی گروه B با مربی گری خانم رایکا بهمنی