سمینار پیشرفته

معرفی پیشرفته‌ترین فنون کاربردی در زمینه‌ی هستی شناسی یا آنتولوژی برای جهش قابل توجه در زمینه ی روابطمان با خودمان و دیگران در زندگی شخصی و حرفه‌ای.

سمینار در 6 جلسه، هفته ای یکبار و هر جلسه حدود 5 ساعت می باشد.