سمینار مقدماتی

معرفی و آموزش فنون پایه ای برای ارتباطات و وجه تمایزات جهت ارتقاء مهارتهای زندگی در زمینه ی روابط شخصی ، خانوادگی و حرفه ای و ایجاد رضایت صالح و سالم.

سمینار در ۶ جلسه، هفته ای یکبار و هر جلسه حدود ۵ ساعت می باشد.

فرم پیش ثبت نام سمینار مقدماتی گروه C با مربی گری خانم زهره شعبانپور

فرم پیش ثبت نام سمینار مقدماتی گروه B با مربی گری خانم رایکا بهمنی

فرم پیش ثبت نام سمینار مقدماتی گروه E با مربی گری آقای امین عباس حسین پور

فرم پیش ثبت نام سمینار مقدماتی گروه D با مربی گری آقای امیرحسین رادبخش