سمینار بازی زندگی

معرفی ۶ واقعیت اصلی زندگی و آموزش فنون کاربردی برای ایجاد مهارت و رضایت در هر واقعیت.
سمینار در ۶ جلسه، هفته ای یکبار و هر جلسه حدود ۵ ساعت می باشد.

فرم پیش ثبت نام سمینار بازی زندگی گروه C با مربی گری خانم زهره شعبانپور

فرم پیش ثبت نام سمینار بازی زندگی گروه B با مربی گری خانم رایکا بهمنی