دستاورد ها

امیر
سمینار مقدماتی بهار 1398

امیر

برای نوشتن دستاورد هایم شاید لازم باشد یک نویسنده باشم تا این کتاب های قطور چند جلدی را به رشته تحریر درآورم اما همین بس که در بسوی تعادل گویی از نو زاده شدم اینبار ولی مادرم خودم بودم و عشق در من و از من زاده شد.

لادن
سمینار مقدماتی بهار 1398

لادن

بزرگ ترین و ارزشمند ترین دستاورد من از این دوره ها امکان پذیری و حرکت بوده.

امیر ح
سمینار مقدماتی بهار 1398

امیر ح

از چالش هایم سریع تر عبور می کنم و مثل گذشته عکس العملی نیستم و مسئولیت اشتباهاتم را بعهده می گیرم.

هدیه
سمینار مقدماتی بهار 1398

هدیه

تو این دوره از شرکت کننده هام آموختم که کائنات همان طور است که من هستم.

مهدی کاشانی
سمینار مقدماتی بهار 1398

مهدی کاشانی

در بهمن ماه گذشته برادرم را از دست دادم، غم بزرگی برایم بود، در این فکر بودم دوره ی گذریست و باید با این غم یک دوره ای از زندگی ام را بگذرانم.

هستی مرادی پور
سمینار مقدماتی بهار 1398

هستی مرادی پور

خودم را بیشتر شناختم، متوجه خواسته هام و امنتخاب هایم شدم.

محمد جواد حاجیان
سمینار مقدماتی بهار 1398

محمد جواد حاجیان

ا اومدن به دوره های بسوی تعادل توقع داشتن رو کنار گذاشتم و خودم دست به کار روابط فردی و کاریم شدم.

سمانه
سمینار مقدماتی بهار 1398

سمانه

این سمینارها و یاوری برای من چیزی به جز عشق را یادآوری نمی کند.

فرهاد طاهری
سمینار مقدماتی بهار 1398

فرهاد طاهری

در مورد سمینار ها باید بگویم که وقتی وارد دوره ها شدم یک فرد عصبی و پر از چالش بودم.

لاله ماهر
سمینار مقدماتی بهار 1398

لاله ماهر

سلام، تشکر می کنم از همه مسئولین و تلاش گران در راه موسسه ی بسوی تعادل