آثار فنون ما

اثرات فنون و ابزارهای کاربردی ارایه شده در موسسه :

از ابتدای شروع به کار در سال ۱۳۷۲ تاکنون بالغ بر هزاران نفر در سمینارها و کارگاههای این موسسه شرکت کرده اند و برطبق اسناد و شواهد موجود، بیش از ۹۳ درصد این شرکت کنندگان ، رضایت کامل یا بیش از حد انتظار را ابراز کرده اند.

اثرات چشمگیر این فنون تقریبا در همه زمینه های زندگی افراد مشاهده شده است و طبق بازخورد و گزارشهای بدست آمده ، این دستاوردها به شرح زیر است :

- افزایش سرزندگی و کاهش و یا پایان افسردگی و اضطراب مداوم

- افزایش حرکت در راستای اهداف و کاهش یا پایان رکود در زمینه های مختلف

- افزایش روابط رضایت بخش و کاهش نفاق

- افزایش نیروی خلاقیت و کاهش عکس العملی بودن

- افزایش بهینه شدن تندرستی و سلامتی جسمی

- افزایش اقتدار معنوی و کاهش اقتدار نفس و منیت

- افزایش نیروی واقع بینی و رهایی تدریجی از توهمات و ابهامات

- افزایش توانایی های مدیریت سازنده و تاثیرگذار در زندگی شخصی و حرفه ای

- افزایش نیرو و پدیده ای بنام شامل شدن و پذیرش و کاهش نیروی مخرب جداسازی

- افزایش تدریجی و درعین حال چشمگیر عبور از درگیریهایی از قبیل عصبانیت و درماندگی و کینه و پشیمانی

- افزایش آرامش درونی

- افزایش نیروی تشخیص چالش ها، دیدن امکانات و گشایش در راستای آنها و دیدن فرصت ها

- افزایش تدریجی وفور مادی و معنوی

*** لازم به ذکر است که تمامی این دستاوردها بطور معجزه آسا و فوری به دست نمی آیند و مانند هر پدیده با ارزش و ماندگار ، لازمه اش آموختن و بکارگیری مداوم فنون می باشد. گاهی این نتایج در برخی زمینه ها زودهنگام و گاهی نیاز به زمان بیشتری دارند.